Nærværende forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er skriftligt aftalt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser fra JeannetteTrampedach Coaching (JT), CVR-nr. 284433093 ved Jeannette Trampedach. Udtrykket ’ydelser’ er i nærværende forretningsbetingelser anvendt som en samlet betegnelse for de varer og arbejdsydelser, som leveres af JT – herunder bl.a. kurser, uddannelser, strategidage og 1:1 sessioner (det hele både live og online) samt produkter så som e-bøger/bøger. Listen herfor er ikke udtømmende angivet.

Afvikling, ændring og aflysning

JT har ret til, senest 24 timer inden aftalt tidspunkt for levering af den bestilte/købte ydelse, at ændre tidspunktet for leveringen heraf. Sådanne ændringer sker undtagelsesvist, men såfremt en ændring er nødvendiggjort, vil en alternativ leveringsdato/tid snarest muligt blive fastlagt af JT. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af allerede erlagte beløb. JT har ret til at aflyse købte ydelser mod tilbagebetaling af den del af det erlagte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r).
Du er selv ansvarlig for at møde, ringe op eller logge på til de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse, samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. JT fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på følgende e-mail adresse: info@jeannettetrampedach.dk.

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK).
På www.jeannettetrampedach.dk har du mulighed for at betale med Visa/Dankort og andre
kreditkort (dog ikke det danske Dankort) igennem Stripe (online betalingsservice).
Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give JT besked, såfremt du får nyt kort.
Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.
Sessioner, workshops, kurser, mentorforløb, online-forløb og andre ydelser skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan der efter omstændighederne indgås særskilt og særlig aftale om ratebetaling, med faste betalingsfrister. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er tilmelding/bestilling bindende og du forpligter dig således til at betale det samlede beløb/samtlige
rater uanset om du måtte vælge at stoppe/springe fra førend den fulde ydelse er leveret. Erlagt betaling returneres ikke.
Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.
Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som JT måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser er til enhver tid begrænset til direkte skade og tab og er til enhver tid begrænset til maximalt 50 % af prisen på den ydelse som erstatningsansvaret vedrører. JT kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for indirekte skade eller tab. Jeannette Trampedach kan aldrig holdes personligt ansvarlig.

Rettigheder

Alle immaterielle rettigheder (og andre ejendomsretlige rettigheder) forbliver hos JT. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder og/eller ejendomsretlige rettigheder, der opstår i forbindelse med JT´’s levering af ydelser (herunder information, tegninger, knowhow, koncepter, processer eller lignende) tilhører JT. JT har alle rettigheder til leverede ydelser, hvad enten de er leveret live, digitalt eller trykt. Ved køb opnås alene en personlig og privat brugsret til det købte, og intet i disse forretningsbetingelser eller i en underskrevet kontrakt (eller offentliggørelse i øvrigt) skal fortolkes som en overførsel af rettigheder eller tildeling af licens for så vidt angår JT´s intellektuelle ejendomsret eller ejendomsretlige rettigheder. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller
videregives til tredjemand.
Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med JT. JT’s
(Jeannettetrampedach.dk, Jeannette Trampedach Coaching) og Jeannette Trampedachs navne må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse.
Såfremt det købte eller JT’s (Jeannettetrampedach.dk, Jeannette Trampedach Coaching) og Jeannette Trampedachs navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er JT berettiget til en bod på DKK 100.000 (hundrede tusinde) pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om den samme fortsættende overtrædelse, beregnes konventionalboden for hver påbegyndt måned.
JT er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Datapolitik

JT indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens/Persondata Forordningens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. JT vil opbevare persondata så længe
forretningsforholdet til køber består. Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har du ret til at få adgang til, korrigere, forhøre dig om, eller modsætte dig behandling af dine persondata. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos JT. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af ydelser med digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.
Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået/bestilling afgivet.
JT yder ingen fortrydelsesret på ydelser som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen.
Uanset indholdet af dit køb, skal du indenfor de 14 dage give JT udtrykkelig meddelelse, såfremt du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mailadresse. Alternativt bortfalder din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser. Er levering af ydelsen allerede påbegyndt, vil du blive afkrævet betaling for denne del samt af JT allerede afholdte udgifter.
Leverede ydelser skal returneres til JT inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når JT har modtaget den returnerede ydelse i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest fem måneder fra meddelelsen om fortrydelsen.

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangel regler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt mikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt JT med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til JT på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Roskilde som første instans.